Κοινή ονομασία:
Σκωρίαση
Oνομασία παθογόνου: Puccinia allii
Ονομασία ξενιστή: Αllium cepa (κρεμύδι)
Τόπος συλλογής: Λαμία

Δεν υπάρχουν σχόλια: